ZÁZNAMOVÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV VEDENEJ V REGISTROCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

Dôležité upozornenie:
Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register skládok odpadov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom v Bratislave.
Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 8.10.2021

Základné identifikačné údaje environmentálnej záťaže:

Názov
PN (006) / Piešťany - skládka TKO
Identifikátor
SK/EZ/PN/1424
Registre
register C

Základné identifikačné údaje skládky odpadov:

Registračné číslo
170
Archívne číslo (číslo vedené v  Digitálnom Archíve Geofondu)
v registri nie je uvedené
Miestny názov
Dlhé kusy
Územný význam
miestny (do 5 obcí s priemerným počtom obyvateľov do 2 000)
Stav
uzatvorená a rekultivovaná podľa projektovej dokumentácie
Stav úpravy
v registri nie je uvedené
Skládka je monitorovaná
monitorovaná
Návrh na ďalšie využitie
v registri nie je uvedené
Stav vedenia evidencie odpadu
žiadna

Administratívne údaje:

Rok vytvorenia
1980
Spôsob zistenia roku vytvorenia
zistený
Rok ukončenia skládkovania
1996
Spôzob zistenia roku ukončenia skládkovania
zistený
Prevádzkovateľ - subjekt
v registri nie je uvedené
IČO prevádzkovateľa

Lokalizácia:

Okres
Piešťany
Katastrálne územie
Piešťany
Súradnica X (S-JTSK)
-514325,12
Súradnica Y (S-JTSK)
-1231672,03
Súradnica Z (m)
164
Spôsob učenia súradnice Z
vizuálnym odhadom (ak priame meranie nie je možné)

Technické parametre:

Plocha [m2]
99000
Objem [m3]
200000
Voľná kapacita [m3]
v registri nie je uvedené
Priemerná mocnosť [m]
2,0
Spôsob učenia priemernej mocnosti
vizuálnym odhadom (ak priame meranie nie je možné)
Maximálna mocnosť [m]
4
Spôsob učenia maximálnej mocnosti
vizuálnym odhadom (ak priame meranie nie je možné)

Vnútorná stavba skládky:

Ochranný systém podložia - tesnenie
nemá
Hodnotenie funkčnosti ochranného systému podložia
v registri nie je uvedené
Drenážny systém priesakových vôd
nemá
Prekrytie skládky
nemá
Hodnotenie funkčnosti prekrytia skládky
v registri nie je uvedené
Indikačný kontrolný systém
viacero vrtov
Indikačný systém - frekvencia sledovania
pravidelne
Medzivrstvy skládky - prekrytie počas skládkovania
nie sú
Postrek
nemá

Vzťah k okoliu a technická bezpečnosť:

Vzdialenosť od obydlia [m]
v registri nie je uvedené
Typ najbližšieho vodného zdroja
vodný tok
Vzdialenosť od vodného zdroja [m]
15
Pozícia materiálu voči okoliu
kombinovaná
Kontakt s podzemnými vodami
občasný
Rozsah kontaktu s podzemnými vodami
prevažná časť
Vzťah skládkovaného materiálu k ovzdušiu
horenie, tvorba plynov, prašnosť, zápach
Reliéf povrchu skládky
splanírovaný (konformný s okolitým terénom)
Technická bezpečnosť v priestore skládky
nie sú zistené javy ovplyvňujúce technickú bezpečnosť
Technická bezpečnosť v okolí skládky
nie sú zistené javy ovplyvňujúce technickú bezpečnosť
Iné vplyvy na životné prostredie
Skládka sa nachádza v blízkosti vodného toku, takže výluhy z nej sú potencionálnym ohrozením povrchových a podzemných vôd.

Spôsob zistenia:

Rajón predkvartérneho podkladu
v registri nie je uvedené
Podrajón hornín predkvartérneho podkladu
v registri nie je uvedené
Rajón štvrtohorných pokryvných hornín
v registri nie je uvedené
Podrajón hornín pokryvných útvarov
v registri nie je uvedené
Index mocnosti vrstiev
v registri nie je uvedené
Index hĺbky povrchu hornín
v registri nie je uvedené
Spôsob zistenia indexu hĺbky
v registri nie je uvedené
Koeficient filtrácie - číslo (mantisa)
-4
Koeficient filtrácie - číslo (exponent)
5,0
Spôsob zistenia koeficientu filtrácie
hrubý odhad podľa litologického typu

Dokumentáciu spracoval (kontaktné údaje):

Priezvisko a meno
Peterková Eva
E-mail
Eva.Peterkova@minv.sk
Telefón
033/7330561
Fax
v registri nie je uvedené
Poznámka
Skládka bola uzatvorená a rekultivovaná podľa schválenej PD v rokoch 1997 - 2001, monitoring kvality podzemných vôd je zasielaný na OÚŹP.


© 2012 pre MŽP SR vytvára Sekcia environmentálnej informatiky a ŠGÚDŠ