Webové a sieťové služby
Informačného systému environmentálnych záťaži (IS EZ)

Pravidlá používania webových a sieťových služieb

Webové a sieťové služby IS EZ poskytujú užívateľom údaje získavané priamo zo zdrojovej evidencie informačného systému. Správcom IS EZ je Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR), Sekcia geológie a prírodných zdrojov a jeho prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Webové a sieťové služby predstavujú programátorské rozhranie, pomocou ktorého užívatelia a partnerské organizácie pristupujú priamo k zdrojovej evidencii informačného systému environmentálnych záťaží. Užívatelia touto cestou získavajú aktuálne a overené atribútové a geopriestorové údaje zdrojovej evidencie, ktoré môžu byť ďalej používané priamo v ich databázach a registroch, respektíve prezentované na úrovni vlastných aplikačných rozhraní. Princíp interoperability služieb poskytovaných IS EZ je zabezpečený striktnou implementáciou otvorených štandardov W3C Web services a OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium). Implementácia týchto štandardov je zárukou naplnenia požiadavky pre vzájomnú integráciu (prepojenie) administratívnych zdrojov verejnej správy, ale aj iných zdrojov s informačným systémom environmentálnych záťaží.

Pravidlá používania

Prevádzka služieb a ich použitie podlieha dolu uvedeným pravidlám. Používanie služieb predpokladá, že s týmito pravidlami bezvýhradne súhlasíte, čo potvrdzujete stlačením tlačidla SÚHLASÍM, ktoré vás presmeruje na popis aplikačného rozhrania týchto služieb. V prípade, že s podmienkami nesúhlasíte stlačte tlačidlo NESÚHLASÍM a okamžite ukončite používanie služieb IS EZ.

Autorské práva a základné ustanovenia

Výhradnými majiteľmi autorských práv k obsahu údajov získaných prostredníctvom webových služieb z administratívneho zdroja IS EZ sú Ministerstvo životného prostredia, Sekcia geológie a prírodných zdrojov a Slovenská agentúra životného prostredia. Získaný obsah je chránený právnymi predpismi o autorských právach, ochranných známkach a inými príslušnými predpismi Slovenskej republiky.

Bez súhlasu MŽP SR nie je povolené používať a prezentovať údaje získané službou iným spôsobom než pre vlastnú potrebu a neziskové účely. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Ministerstva životného prostredia SR - Sekcie geológie a prírodných zdrojov a riadi sa pravidlami, ktoré sú uvedené v časti „Zabezpečené webové služby“

Používanie verejne prístupných služieb je ďalej podmienené len súhlasom s týmito Pravidlami. Užívateľ verejne prístupných služieb a údajov (atribútových, geopriestorových) získaných týmito službami vyjadruje súhlas s Pravidlami ich používania.

Užívateľ sa zaväzuje, že pri používaní webových a sieťových služieb sa bude riadiť platnými právnymi predpismi a bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito Pravidlami.

Zabezpečené webové služby

Zabezpečené webové služby (popísané v sekcii - webové služby atribútových údajov) sprístupňujú chránený obsah administratívneho zdroja a preto vyžadujú registráciu subjektu, ktorý tieto služby bude využívať. Možnosť použitia zabezpečených služieb je podmienená jej predchádzajúcim schválením Ministerstvom životného prostredia SR, Sekciou geológie a prírodných zdrojov. V prípade záujmu o použitie týchto služieb je nevyhnutné zaslať elektronickou poštou žiadosť o používanie zabezpečených webových služieb na adresu administrátora IS EZ (jaromir.helma@sazp.sk).
V tele elektronickej správy musia byť uvedené údaje:

Organizácia ktorá žiada o použitie služby a adresa jej sídla.
Meno a priezvisko osoby ktorá zastupuje organizáciu.
Email kontaktnej osoby.
Tel. číslo na kontaktnú osobu.
Dôvod použitia zabezpečených webových služieb.

Údaje uvedené v žiadosti budú overené administrátorom IS EZ a žiadosť bude schvaľovaná zástupcami MŽP SR, Sekcie geológie a prírodných zdrojov. V prípade kladného vybavenia žiadosti, subjektu budú zaslané autentifikačné údaje, ktoré oprávňujú subjekt používať webové služby. Autentifikačné údaje sa budú v pravidelných ročných intervaloch meniť.

Údaje získané zabezpečenou sieťovou službou nesmú byť prezentované verejnosti.

Zodpovednosť za škody

Zdrojová evidencia je pravidelne aktualizovaná poverenými anotátormi. Obsah získaný službou môže obsahovať nesprávne, neúplné údaje, alebo typografické chyby, ktoré budú opravené anotátormi zdrojovej evidencie hneď, ako budú odhalené prevádzkovateľom. Anotátori si vyhradzujú právo kedykoľvek a bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia aktualizovať, upravovať, modifikovať, doplňovať alebo inak meniť údaje zdrojovej evidencie.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť, alebo zlú dostupnosť služieb poskytovaných IS EZ. Uvedené skutočnosti neumožňujú užívateľovi služieb nárok na náhradu škody.

V žiadnom prípade prevádzkovateľ nie je zodpovedný za prípadné škody a to už priame, nepriame alebo špeciálne ani za dôsledky poškodenia v súvislosti s požívaním služieb IS EZ a šírením informácií získaných týmito službami.

Záverečné ustanovenia

Nie je povolené akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať výkonnosť a technickú funkčnosť webových a sieťových služieb. Nie je povolené zasahovať do obsahu údajov získaných ktoroukoľvek službou. Jediný oprávnený subjekt ktorý smie rozhodovať o zmene obsahu údajov získaných službou a prezentácii zmenených údajov v iných aplikačných rozhraniach je MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel používania webových služieb a to i bez predchádzajúceho upozornenia.

Užívateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami týchto Pravidiel používania webových a sieťových služieb. V prípade, že budete pokračovať v používaní služieb aj po zavedení zmien v Pravidlách, berie sa za to, že so zmenami v týchto Pravidlách bez výhrad súhlasíte.

Táto sekcia webových stránok môže obsahovať odkazy na internetové servery a stránky tretích strán. V týchto prípadoch MŽP SR a prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.

Otázky, podnety a prípadné sťažnosti na kvalitu služieb prevádzkovateľa, prípadne na obsah Pravidiel používania webových a sieťových služieb  zasielajte na administrátora IS EZ (jaromir.helma@sazp.sk).