Informačný systém environmentálnych záťaží (ISEZ)

Informačný systém environmentálnych záťaží (ISEZ) je základnou a oficiálnou platformou pre registráciu environmentálnych záťaží na Slovensku a zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o environmentálnych záťažiach. ISEZ je súčasťou informačného systému verejnej správy podľa § 20a ods. 1 zákona č. 569/2007 Z. Z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 569/2007 Z.z.”)

Základné obsahové časti ISEZ v zmysle § 46a vyhlášky č. 51/2008 Z. Z., ktorou sa vykonáva geologický zákon sú:

 • Štátny program sanácie environmentálnych záťaží,
 • Register dokumentov environmentálnych záťaží,
 • Register environmentálnych záťaží.

Prezentačné rozhranie ISEZ je integrované do webového portálu Enviroportál, pričom základné aplikačné a obsahové časti pozostávajú z týchto služieb:

 • Register environmentálnych záťaží – tvorí hlavnú obsahovú časť ISEZ . Zaznamenáva životný cyklus environmentálnej záťaže a všetky informácie, ktoré sú výsledkom procesov definovaných zákonom č. 409/2011 Z. Z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register environmentálnych záťaží pozostáva z:
  • časti A – pravdepodobných environmentálnych záťaží,
  • časti B – environmetálnych záťaží,
  • časti C – sanovaných a rekultivovaných lokalít.
 • Atlas sanačných metód – obsahuje súhrn sanačných metód využívaných na elimináciu environmentálnych záťaží. Atlas je prístupný širokej verejnosti vo forme webovej aplikácie, ktorá interaktívne prepája sanované/rekultivované lokality v Registri environmentálnych záťaží so sanačnými metódami, ktoré sa použili na vybranej lokalite.
 • Integrované aplikačné rozhranie – umožňuje výmenu informácií medzi ISEZ a inými registrami alebo databázami informačných systémov verejnej správy.

Prevádzku ISEZ, jeho aktualizáciu a prístup k jeho obsahu zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR.

ISEZ je verejne prístupný, s výnimkou informácií o pravdepodobných environmentálnych záťažiach (§ 20a ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. Z.), ktoré sú dostupné len pre autorizovaných užívateľov informačného systému.

Správca obsahu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Bukureštská 4
812 35 Bratislava
https://minzp.sk

Technický a odborný prevádzkovateľ:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
https://sazp.sk