ZÁZNAMOVÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV KTORÁ NIE JE VEDENÁ V REGISTROCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

Dôležité upozornenie:
Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register skládok odpadov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom v Bratislave.
Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 7.2.2020

Základné identifikačné údaje skládky odpadov:

Registračné číslo
8572
Archívne číslo (číslo vedené v  Digitálnom Archíve Geofondu)
v registri nie je uvedené
Miestny názov
jazero
Územný význam
miestny (do 5 obcí s priemerným počtom obyvateľov do 2 000)
Stav
opustená skládka bez prekrytia (nelegálna skládka)
Stav úpravy
v registri nie je uvedené
Skládka je monitorovaná
v registri nie je uvedené
Návrh na ďalšie využitie
likvidácia, rekultivácia
Stav vedenia evidencie odpadu
žiadna
Evidencia zloženia odpadu podľa

Administratívne údaje:

Rok vytvorenia
1990
Spôsob zistenia roku vytvorenia
odhadom
Rok ukončenia skládkovania
1997
Spôzob zistenia roku ukončenia skládkovania
zistený
Prevádzkovateľ - subjekt
v registri nie je uvedené
IČO prevádzkovateľa

Lokalizácia:

Okres
Bratislava III
Katastrálne územie
Vajnory
Súradnica X (S-JTSK)
-567199,42
Súradnica Y (S-JTSK)
-1275921,02
Súradnica Z (m)
132
Spôsob učenia súradnice Z
hrubým odhadom (odhadom na základe iných indícií)

Technické parametre:

Plocha [m2]
v registri nie je uvedené
Objem [m3]
120
Voľná kapacita [m3]
v registri nie je uvedené
Priemerná mocnosť [m]
2,0
Spôsob učenia priemernej mocnosti
hrubým odhadom (odhadom na základe iných indícií)
Maximálna mocnosť [m]
3
Spôsob učenia maximálnej mocnosti
hrubým odhadom (odhadom na základe iných indícií)

Vnútorná stavba skládky:

Ochranný systém podložia - tesnenie
nemá
Hodnotenie funkčnosti ochranného systému podložia
v registri nie je uvedené
Drenážny systém priesakových vôd
nemá
Prekrytie skládky
nemá
Hodnotenie funkčnosti prekrytia skládky
v registri nie je uvedené
Indikačný kontrolný systém
nemá
Indikačný systém - frekvencia sledovania
v registri nie je uvedené
Medzivrstvy skládky - prekrytie počas skládkovania
nie sú
Postrek
nemá

Vzťah k okoliu a technická bezpečnosť:

Vzdialenosť od obydlia [m]
v registri nie je uvedené
Typ najbližšieho vodného zdroja
nádrž
Vzdialenosť od vodného zdroja [m]
5
Pozícia materiálu voči okoliu
nadúrovňová
Kontakt s podzemnými vodami
občasný
Rozsah kontaktu s podzemnými vodami
malá časť
Vzťah skládkovaného materiálu k ovzdušiu
nie je zistený negatívny vplyv skládky na ovzdušie
Reliéf povrchu skládky
prevažne elevácia
Technická bezpečnosť v priestore skládky
nie sú zistené javy ovplyvňujúce technickú bezpečnosť
Technická bezpečnosť v okolí skládky
nie sú zistené javy ovplyvňujúce technickú bezpečnosť
Iné vplyvy na životné prostredie
Estetické závady

Spôsob zistenia:

Rajón predkvartérneho podkladu
v registri nie je uvedené
Podrajón hornín predkvartérneho podkladu
v registri nie je uvedené
Rajón štvrtohorných pokryvných hornín
v registri nie je uvedené
Podrajón hornín pokryvných útvarov
v registri nie je uvedené
Index mocnosti vrstiev
v registri nie je uvedené
Index hĺbky povrchu hornín
v registri nie je uvedené
Spôsob zistenia indexu hĺbky
v registri nie je uvedené
Koeficient filtrácie - číslo (mantisa)
-4
Koeficient filtrácie - číslo (exponent)
1,0
Spôsob zistenia koeficientu filtrácie
hrubý odhad podľa litologického typu

Dokumentáciu spracoval (kontaktné údaje):

Priezvisko a meno
Ďuranová Daniela, Mesárošová Nikoleta
E-mail
daniela.duranova@minv.sk
Telefón
0910/46674, 0910/46678
Fax
v registri nie je uvedené
Poznámka
Skládka SO - zarastená navážka.


© 2012 pre MŽP SR vytvára Sekcia environmentálnej informatiky a ŠGÚDŠ