Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://envirozataze.enviroportal.sk/.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Niektoré tlačové zostavy vo formáte pdf nespĺňajú tieto kritériá úspešnosti:
  • Kritérium úspešnosti 3.2.3 - Konzistentná navigácia. Ide o tlačové zostavy ktorých obsah je tvorený jednou tabuľkou.
 • Niektoré zverejnené dokumenty vo formáte pdf nespĺňajú tieto kritériá úspešnosti:
  • Kritérium úspešnosti 2.4.8 - Aktuálna poloha.
  • Kritérium úspešnosti 3.2.3 - Konzistentná navigácia.
  • Kritérium úspešnosti 3.1.1 - Jazyk stránky.
  • Kritérium úspešnosti 2.4.2 - Každá stránka má mať názov.
  Bližšie vysvetlenie k tejto problematike je v časti "Neprimerané zaťaženie".
 • Položky hlavného menu majú nízky farebný kontrast a nespĺňajú kritéritérium úspešnosti 1.4.3 - Minimálny kontrast.
 • Mapová časť aplikácie, ktorá je vytvorená pomocou knižníc a služieb tretej strany nespĺňa niektoré kritériá úspešnosti. Sú to najmä:
  • 1.1.1 - Netextový obsah.
  • 1.3.1 - Informácie a vzájomné vzťahy.
  • 3.3.2 - Popisy a pokyny.
  • 1.4.3 - Minimálny kontrast.

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií:

 • Tlačové zostavy vo formáte pdf nie sú doplnené o informáciu o veľkosti súboru. Tieto súbory sú generované dynamicky a tento údaj v čase prezerania stránky nie je k dispozícii. Vyhláška č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, § 18 písmeno i.
 • Z dôvodu technologických obmedzení sú tlačové zostavy voliteľne generované vo formáte .xls namiesto formátu .xlsx, alebo formátu .ods. Vyhláška č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, § 24 odstavec 1 písmeno b.
 • Dokumenty vo formáte pdf, ktoré poskytuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra nie sú doplnené o informáciu o veľkosti súboru. Tieto súbory sú poskytované prostredníctvom služby Digitálny archív, ktorá neobsahuje údaje o veľkosti dokumentov. Vyhláška č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, § 18 písmeno i.

Neprimerané zaťaženie:

Zverejnené pdf dokumenty tretích strán nie je možné upravovať do formy podľa požiadaviek na prístupnosť, pretože sa jedná o dokumenty od ktorých nemáme zdrojové kódy. Navyše často krát ide o oficiálne dokumenty rôznych organizácií (ministerstvá, EÚ .... atď.), ktorých obsah nie je možné svojvoľne meniť, či upravovať.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 28. 9. 2022.

Vyhodnotenie súladu webovej aplikácie s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: web@enviroportal.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia environmentálnej informatiky, Odbor informačných systémov.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Doplňujúce informácie k prístupnosti

Na každej stránke webového sídla fungujú nasledovné klávesové skratky:

 • ALT + SHIFT + V - vyhlásenie o prístupnosti
 • ALT + SHIFT + M - mapa stránky
 • ALT + SHIFT + H - hlavná stránka
 • ALT + SHIFT + O - odstránenie filtra

Poznámka: platí pre prehliadače: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge a Internet Explorer. Prehliadač Internet Explorer vyžaduje navyše stlačenie klávesy Enter.