Publikovanie údajov pre environmentálnu záťaž zaradenú do časti A - 
registra environmentálnych záťaží nie je povolené bez autorizovaného vstupu! 
V zmysle § 20a, odseku 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) 
v znení neskorších predpisov (zákon č. 384/2009 Z. z.) nie sú sprístupnené informácie o 
pravdepodobných environmentálnych záťažiach!
Ak chcete zobraziť informácie pre environmentálnu záťaž časti A, 
musíte sa prihlásiť!