Sieťové služby priestorových údajov IS EZ

Sieťové služby priestorových údajov poskytujú verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom (bodovej reprezentácii umiestnenia environmentálnych záťaží, sanovaných, resp. rekultivovaných lokalít) a základným atribútovým údajom zdrojovej evidencie IS EZ. Služby sú postavené na štandardoch OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium) ako zobrazovacia mapová služba (WMS), ukladacia mapová služba (WFS) a na štandardoch W3C konzorcia ako mapová služba so SOAP rozhraním a mapová služba s REST rozhraním. Údaje získané týmito službami môžu byť použité a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikačných desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technologických riešení.

Webové služby sprístupňujú základné atribútové údaje priestorového prvku "Environmentálna záťaž". Údaje datasetu sú aktualizované priamo z databázy zdrojovej evidencie v 24 hodinovom intervale. Údaje sú poskytované v podobe jednoduchého dátového prvku s nasledovnými atribútmi:
KODZATAZSAZP: Číselný kód environmentálnej záťaže (interný kód SAŽP).
KODZATAZ: Oficiálny alfanumerický identifikátor environmentálnej záťaže.
NAZOV: Celý názov environmentálnej záťaže (EZ).
LOKALITA: Miestny názov lokality, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž.
XJTSK: Súradnica X, S-JTSK.
YJTSK: Súradnica Y, S-JTSK.
XARCGIS: Súradnica X, softvérový formát súradnice.
YARCGIS: Súradnica Y, softvérový formát súradnice.
URBANNAKLASIFIKACIA: Textové vyjadrenie urbánnej klasifikácie environmentálnej záťaže.
PRIORITA: Kategória rizikovosti, do ktorej je pravdepodobná a environmentálna záťaž zaradená na základe výslednej hodnoty klasifikácie.
URLGIS: URL odkaz na aplikačné rozhranie webovej mapovej aplikácie IS EZ, v ktorej je prezentované umiestnenie environmentálnej záťaže.
REGISTER: Aktuálne platné zaradenie záťaže, resp. lokality do jedného z registrov. (Zoznam kódov: A: Záťaž aktuálne zaradená do registra pravdepodobných EZ; B: Záťaž aktuálne zaradená do registra EZ; C: Záťaž aktuálne zaradená do registra rekultivovaných a sanovaných lokalít; AC: Záťaž aktuálne zaradená do registra pravdepodobných EZ a registra sanovaných a rekultivovaných lokalít; BC: Záťaž aktuálne zaradená do registra EZ a registra sanovaných a rekultivovaných lokalít; D: Záťaž aktuálne vyradená z registrov EZ.)
REGISTERURL: URL odkaz na aplikačné rozhranie IS EZ, v ktorom je prezentovaný stav environmentálnej záťaže na základe jej zaradenia do registra. V prípade zaradenia environmentálnej záťaže, resp. lokality súčasne do dvoch registrov, sú URL oddelené znakom bodkočiarky.
NAZOVCINNOST: Názov pre druh činnosti, ktorá podmienila vznik environmentálnej záťaže. V prípade identifikácie viacerých činností, sú činnosti oddelené znakom bodkočiarky.
KODOBECVYHLASKA: Číselný kód obce, ktorá je v rozhodujúcej miere zaťažená environmentálnou záťažou (kód uvedený vo vyhláške č. 597/2002 Z.z.).
NAZOVOBEC: Názov obce, ktorá je v rozhodujúcej miere zaťažená environmentálnou záťažou (kód uvedený vo vyhláške č. 597/2002 Z.z.).
MIERAZASIAHNUTIA: Slovný popis miery zasiahnutia obce environmentálnou záťažou.
DATUMAKTUALIZACIE: Dátum poslednej zmeny atribútových údajov vykonanej anotátorom zdrojovej evidencie.
POPISAKTUALIZACIE: Slovný popis poslednej zmeny atribútových údajov vykonanej anotátorom zdrojovej evidencie.

Environmentalna
Zataz (WMS)

Popis služby

Zobrazovacia WMS sieťová služba (Web Map Service), ktorá je v súlade s OGC - WMS špecifikáciou verzie 1.3.0. Základné operácie služby sú:
GetCapabilities - vracia dokument (popis rozhrania), ktorý poskytuje všetky potrebné informácie o službe a opisuje možnosti služby,
GetMap - vracia mapu (priestorovo orientovanú snímku) obsahujúcu geografické a základné tematické informácie z databázy IS EZ,
GetFeatureInfo - vracia atribúty prvkov zobrazených v mape získanej operáciou GetMap. Bez súhlasu MŽP SR nie je povolené používať a prezentovať údaje datasetu získané sieťovou službou iným spôsobom než pre vlastnú spotrebu a neziskové účely. Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá zo strany prijímateľa začlenenie ochranných znakov (copyright MŽP SR a SAŽP).

Metaúdaje

Informácie o službe v Registri priestorových informácií (RPI)

Vlastnosti služby (GetCapabilities)

https://arc.sazp.sk/arcgis/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer/WMSserver?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Endpoint

https://arc.sazp.sk/arcgis/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer/WMSserver

Environmentalna
Zataz (WFS)

Popis služby

Ukladacia sieťová služba (Web Feature Service), ktorá je v súlade s OGC - WFS špecifikáciou verzie 2.0.0. a GML špecifikáciou (Geographic markup language) verzie 3.1.1. Základné operácie služby sú: GetCapabilities - vracia dokument (popis rozhrania), ktorý poskytuje všetky potrebné informácie o službe, o dostupnom type priestorového prvku a opisuje možnosti služby,
DescribeFeatureType - vracia opis všetkých typov priestorových prvkov poskytovaných službou prostredníctvom GML aplikačnej schémy,
GetFeature - operácia získa súbor všetkých priestorových prvkov v GML formáte.

Stav

Bez súhlasu MŽP SR nie je povolené používať a prezentovať údaje datasetu získané sieťovou službou iným spôsobom než pre vlastnú spotrebu a neziskové účely. Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá zo strany prijímateľa začlenenie ochranných znakov (copyright MŽP SR a SAŽP).

Metaúdaje

Informácie o službe v Registri priestorových informácií (RPI)

Vlastnosti služby (GetCapabilities)

https://arc.sazp.sk/arcgis/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS&VERSION=2.0.0

Endpoint

https://arc.sazp.sk/arcgis/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer/WFSServer

Environmentalna
Zataz (ArcGis mapová služba , SOAP, REST )

Popis služby

Sieťová služba spĺňajúca štandardy W3C konzorcia je sprístupnená prostredníctvom dvoch rozhraní:
  • ArcGis SOAP mapová služba postavená na WSDL jazyku a SOAP protokole,
  • ArcGis mapová služba s verejným REST rozhraním.
Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikačných desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technologických riešení.

Bez súhlasu MŽP SR nie je povolené používať a prezentovať údaje datasetu získané sieťovou službou iným spôsobom než pre vlastnú spotrebu a neziskové účely. Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá zo strany prijímateľa začlenenie ochranných znakov (copyright MŽP SR a SAŽP).

Metaúdaje

Informácie o službe v Registri priestorových informácií (RPI)

Endpoint SOAP služby

https://arc.sazp.sk/arcgis/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer?wsdl

Endpoint REST služby

https://arc.sazp.sk/arcgis/rest/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer