BR (009) / Nemecká - areál Petrochema Dubová - SK/EZ/BR/67 (Platný stav- register B)

Lokalita

Základné údaje o lokalite EZ
Názov lokality
Petrochema Dubová
Urban. klasifikácia
lokalita je situovaná v intraviláne obce, v priemyselnej zóne
Zasahuje do inej obce
NIE
Obec/obce zasiahnuté EZ
Kraj:
Banskobystrický
Okres:
Brezno
Obec:
Nemecká
Popis miery zasiahnutia územia obce EZ:
Obec je rozhodujúcou mierou zasiahnutá EZ (Áno-Nie):
Áno

Charakter činnosti podmieňujúcej vznik EZ

Charakteristika činností podmieňujúcej vznik EZ
Druh činnosti
spracovanie a skladovanie ropy a ropných látok
Skupina činností
priemyselná výroba
Doplňujúce informácie
Výrobná činnosť, ktorá prispela k šíreniu znečistenia do okolitého prostredia bola rafinácia minerálnych olejov. Nedostatočné skladovanie a následná manipulácia s nebezpečnými látkami postupne viedli ku kontaminácii podzemnej vody a horninového prostredia najmä NEL v areáli závodu. V južnej časti areálu sa nachádza aj skládka gudrónov.
Predpokladaná doba vzniku EZ
od roku 1939
Charakter súčasnej činnosti
činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite vykonáva aj v súčasnosti so zmenšenou intenzitou

Držiťeľ enviromentálnej záťaže

Základné údaje o držiteľovi EZ
Obchodné meno
PETROCHEMA, a. s.
IČO
Meno
v registri nie je uvedené
Priezvisko
v registri nie je uvedené
Príčinný vzťah
pôvodca EZ, alebo jeho právny nástupca
Adresy držiteľa záťaže
Typ adresy:
sídlo prevádzky
Obec:
Nemecká
Ulica:
Štvrť kpt. Nálepku
Číslo domu:
751/1
Psč:
97697
Štát:
Slovensko
Typ adresy:
sídlo firmy
Obec:
Vranov nad Topľou
Ulica:
Boženy Němcovej
Číslo domu:
1
Psč:
09301
Štát:
Slovensko
Emailové adresy držiteľa záťaže
Email
Obchodné meno
PTCHEM, s.r.o.
IČO
Meno
v registri nie je uvedené
Priezvisko
v registri nie je uvedené
Príčinný vzťah
vlastník pozemku
Adresy držiteľa záťaže
Typ adresy:
sídlo firmy
Obec:
Nemecká
Ulica:
Štvrť kpt. Nálepku
Číslo domu:
751/1
Psč:
97697
Štát:
Slovensko
Emailové adresy držiteľa záťaže
Email
Vývoj vlastníckych vzťahov k EZ
r.1935-38 - výstavba rafinérie, r. 1992 - založenie spoloč. podniku s partnerom Fuchs Petrolub AG Švajčiarsko s obchodným názvom FUCHS-PETROCHEMA, spol. s r.o., spol. s r.o. r.1995 - prechod štátneho podniku na súkromnú akciovú spoločnosť.
Ostatné subjekty, ktoré sa na EZ podieľali, alebo na lokalite podnikajú
PETROCHEMA národný podnik, neskôr pretransformovaný na štátny podnik a následnou privatizáciou prešiel na akciovú spoločnosť. V roku 2009 sa podnik dostal do konkurzu, o 2 roky neskôr spoločnosť kúpil PTCHEM s.r.o.. V roku 2016 bola časť podniku odpredaná spoločnosti PTCHEM Sulfurex s.r.o..
 Poznámka:   Pokiaľ neprebehne konanie o určení povinnej osoby za EZ, je v registri uvedený len predpokladaný pôvodca alebo držiteľ EZ, t.j. subjekt o ktorom sa predpokladá, že má určitý príčinný vzťah k danej lokalite. Na základe vydaného rozhodnutia o určení povinnej osoby okresným úradom v sídle kraja, prípadne na základe uznesenia vlády o určení zodpovednosti príslušného ministerstva sa záznam o držiteľovi EZ primerane upraví z hľadiska príčinného vzťahu.