TV (004) / Čeľovce - sklad pesticídov - SK/EZ/TV/989 (Platný stav- register B)

Všeobecné údaje:

Názov lokality
sklad pesticídov
Obec
Čeľovce
.

Charakteristika prírodných pomerov:

Geologická stavba
Kvartér tvoria eolické a eolicko-deluviálne sedimenty, čo sú nevápnité sprašové hliny a sprašiam podobné zeminy (pleistocén). Podložie je budované sedimentmi neogénnej Východoslovenskej panvy, kde ide o íly, piesčité íly a hlinité piesky stretavského súvrstvia (sarmat).
Hydrogeologická charakteristika
Generálny smer prúdenia podzemných vôd je od S na J, smerom k povrchovému toku. Hlavným poznatkom vyplývajúcim zo získaných údajov o geologickej stavbe je fakt, že podložie skladu pesticídov tvorí zväčša do úrovne 5 m p.t. hlina ílovitá, ktorá prechádza do ílov o hrúbke až 8 m. Zvodnený kolektor s hrúbkou cca 1 m, zachytený v hĺbke okolo 13-15 m p.t., ktorý predstavujú neogénne piesky, je tak prekrytý pomerne hrubou vrstvou málo priepustných až nepriepustných ílov a ílovitých hlín. Koeficienty filtrácie v takýchto materiáloch sa pohybujú v úrovniach okolo 10-7 až 10-10 m.s-1.
Kategória prirodzenej ochrany
c) dobrá prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej vody veľmi nízke (E), nízke (D)
Zraniteľnosť územia
I) územie veľmi zraniteľné (školy, detské ihriská, zdravotnícke zariadenia, ...)

Klasifikácia EZ:

Celková hodnota klasifikácie
66
Hodnovernosť
4) údaje overené prieskumnými prácami
Vyjadrenie anotátora k hodnotenej EZ
Výsledkom realizovaného prieskumu životného prostredia je: Horninové prostredie – Zóna prevzdušnenia a nasýtenia. V záujmovom území nebola potvrdená kontaminácia horninového prostredia, či už v nasýtenej, alebo nenasýtenej zóne hlavnými potenciálnymi kontaminantmi. Podzemná voda: Prieskumné práce preukázali kontamináciu podzemnej vody chlórovanými pesticídmi chlorthal-dimethylom a metolachlorom, ktorých stanovené koncentrácie prekračovali intervenčné kritérium (IT) Metodického pokynu 1/2012-7. V zmysle hodnotenia EPA, pre skupinu triazinových pesticídov, (hodnotenie metodický pokyn neuvádza) bola limitná hodnota v podzemnej vode prekročená pesticídom atrazín. Zvýšená hodnota prekračujúca indikačné kritérium uvedeného pokynu bola zaznamenaná v pesticíde methiocarb. Týmto bola v záujmovom území potvrdená prítomnosť znečistenia v podzemnej vode, hlavným skúmaním kontaminantom. Zdrojom identifikovanej environmentálnej záťaže predstavujúcej kontamináciu podzemnej vody stanovenými typmi pesticídov, však nie je skúmaný sklad pesticídov. V horninovom prostredí, či už v nasýtenej, alebo nenasýtenej zóne, v širšom a bezprostrednom okolí skladu pesticídov, kontaminácia pesticídmi nebola preukázaná. Chemické typy kontaminantov, identifikovaných v podzemnej vode, neboli analyticky vo vzorkách horninového prostredia ani len detegované. Zdroj kontaminácie podzemnej vody pesticídmi tak nie je známy. Znečistenie podzemnej vody pesticídmi je pravdepodobne zapríčinené dlhodobým používaním týchto látok poľnohospodárskou činnosťou. Záujmové územie spadá pod rozsiahlu poľnohospodársku oblasť. V podzemnej vode, okrem pesticídov, boli taktiež stanovené koncentrácie TOC prekračujúce IT kritérium. Pôvod vysokých koncentrácií celkového organického uhlíka nie je známy, môže však byť rôznorodý. Do skupiny TOC sa radí obrovská škála látok. Zvýšené hodnoty v podzemnej vode boli preukázané aj v dusitanoch, stanovené koncentrácie ale neprekračovali IT kritérium. Výsledky analýzy rizika. Environmentálne riziká: Na lokalite neexistuje environmentálne riziko pre receptory v kontaktnej zóne zo znečistených pôd. Kontaminácia horninového prostredia nebola potvrdená. Na základe vyhodnotenia šírenia sa znečistenia pomocou jednoduchého testu, riziko šírenia sa pesticídov prítomných v podzemnej vode nepredpokladáme. V hodnotenej oblasti je však predpoklad environmentálneho rizika zo šírenia sa znečistenia látkami TOC a NO2-. Uvedené znečistenie má pôvod mimo záujmového územia, jeho plošné rozšírenie presahuje rámec skúmaného územia a nemá súvis s pesticídnym skladom. Zdravotné riziká: Sklad pesticídov, s existenciou vysoko nebezpečných látok v ich čistej forme a s výrazne nebezpečnými účinkami na ľudské zdravie, predstavuje za súčasných podmienok závažné riziko pre ľudské zdravie. V prípade dlhodobého využívania znečistenej podzemnej vody dusitanmi a pesticídmi domácim obyvateľstvom, by za súčasných podmienok (na základe ktorých bol robený výpočet) žiadne významné riziko nekarcinogénnych a karcinogénnych účinkov, vyplývajúcich z dermálnej a ingesčnej expozície, nemalo existovať. V prípade, že by došlo k dvojnásobnému zvýšeniu obsahu atrazínu v podzemnej vode domových studní ST-1 a ST-2 (nad hodnotu 0,35 µg/l ), je pri jej trvalom užívaní predpoklad karcinogénneho rizika z ingescie. Na základe výsledkov monitorovania bude lokalita následne prehodnotená. Uznesením vlády SR č.93/2018 z 21.2.2018 prešla zodpovednosť za environmentálnu záťaž na Ministerstvo životného prostredia SR.

Zrealizované práce:

Typ vykonaných prác
prieskumné práce
Zhotoviteľ prác
GEO Slovakia s. r. o.
Typ vykonaných prác
riziková analýza
Zhotoviteľ prác
GEO Slovakia s. r. o.

Zrealizovaný monitoring:

Stav monitoringu
áno, monitoruje sa pravidelne (najmenej 1 x ročne)
Funkčnosť monitorovacieho systému
monitorovací systém je plne funkčný

Údaje registra lokalít s možným výskytom POPs látok:

Názov a identifikátor
Čeľovce - sklad pesticídovSK/POPS/TV/36
Type
sklad agrochemikálií
Držiteľ
Príčinný vzťah: prevádzkovateľ (nájomca, správca), Právnická osoba: Slovenský pozemkový fond, Ico: 17335345; Príčinný vzťah: vlastník zariadenia, Právnická osoba: BARAVIN, s.r.o., Ico: 36200417
Dátum poslednej zmeny zázn. listu
12.3.2015
Chemické látky s obsahom POPs
Melipax [toxaphene] - 750 kg
Chemické látky bez obsahu POPs
Hexilur - 200 kg; Lumeton Forte - 10 kg; Trazalex - 100 kg
Chemické látky s neznámym názvom
neznáme látky neboli identifikované