SC (001) / Boldog - S od obce - sklad pesticídov - SK/EZ/SC/813 (Platný stav- register B)

Charakteristika prírodných pomerov:

Geologická stavba Na geologickej stavbe sa podieľajú sedimenty neogénu a kvartéru. Predvartérne neogénne podložie tvoria ílovité a piesčité sediemtny. Kvartér je zastúpený fluviálnymi piesčitými štrkmi a povodňovými hlinito-piesčitými sedimentami. Eolické sedimenty sú zastúpené sprašami, ktoré pokrývajú fluviálne sedimenty a eolické piesky. Hrúbka spraší je v území tenká, do 3 m. Kvartér je zastúpený mohutnými náplavmi dunajských fluviálnych štrkopiesčitých sedimentov. Štrkovité sedimenty sú vo vrchnej časti prekryté fluviálnymi hlinami a piesčitými hlinami. Hrúbka kvartéru sa v širšom okolí pohybuje od 5 - 20 m.
Hydrogeologická charakteristika Generálny smer prúdenia podzemnej vody v hodnotenom území je od S až SZ k J až JV a podzemná voda má voľnú hladinu.
Kategória prirodzenej ochrany a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej vody veľmi vysoké (A), vysoké (B)
Zraniteľnosť územia II) územie zraniteľné (obytné zóny, administratívne budovy, záhradky ...)
Údaje o geologických pomeroch, hydrogeologickej charakteristike, ochrane prírody (MCHU,VCHU,SKUEV,CHVU), príslušnosti k povodiu a o vodohospodárskom význame územia.

Klasifikácia EZ:

Celková hodnota klasifikácie 66
Hodnovernosť 4) údaje overené prieskumnými prácami
Vyjadrenie anotátora k hodnotenej EZ Zo záverov rizikovej analýzy vyplýva, že hodnotené územie v súčasnosti nepredstavuje priame environmentálne riziko, keďže nedochádza ku kontinuálnemu šíreniu kontaminantov do okolia zdroja znečistenia podzemnými vodami. Riziko vyplýva v súčasnosti iba z nedokonalej zabezpečenosti budovy skladu agrochemikálií voči vstupu náhodilých návštevníkov lokality. Znečistenie v pôde je dlhodobo viazané na najvrchnejšiu vrstvu ornice do hĺbky 0,4 m a to v bezprostrednom okolí skladu pesticídov. V prípade zmeny spôsobu využívania skladu pesticídov alebo schátraniu budovy by došlo k rozplavovaniu nebezpečných znečisťujúcich látok vplyvom dažďa do okolia skladu. Aktuálne zdravotné riziká sú sústredené len do objektu skladu pesticídov a nezasahujú do jeho okolia. K expozícii môže prísť len pri nechránenom vstupe do objektu. Vzhľadom na možnú zmenu využívania hodnoteného územia v budúcnosti dôjde k aktivizácii environmentálnych aj zdravotných rizík. Preto je navrhnuté vykonať sanáciu hodnoteného územia. Je nevyhnutné eliminovať časť pôdy v okolí skladu pesticídov. Zo studne v suteréne skladu pesticídov odčerpať kontaminovanú vodu a zneškodniť ju ako nebezpečný odpad, rovnako naložiť aj so sedimentom v studni. Studňu fyzicky zlikvidovať vyplnením vode nepriepustným materiálom. Všetky obaly s uskladnenými pesticídmi je potrebné zneškodniť ako nebezpečný odpad. Budovu skladu je potrebné zbúrať a materiál zneškodniť na skládke odpadu. Vzhľadom na vysoko perzistentný charakter dominantných kontaminantov (DDT, DDE, DDD, Lindan) a ich jednoznačnú väzbu na horninové prostredie - pôdu alebo na časti budovy skladu pesticídov, ktoré pritom predstavujú malé objemy spracovania alebo iného zneškodnenia, navrhuje sa ich úplné odstránenie z hodnoteného územia. Cieľom sanácie územia je dosiahnuť úplné odstránenie zdrojov znečistenia ako aj už znečistených častí prírodného prostredia. Požiadavka na ich úplné odstránenie vychádza z povahy znečistenia, ktoré tvorí široká skupina chlórovaných organických uhľovodíkov na báze DDT. Tieto látky ako aj ich neskoršie rozkladné produkty majú výrazný perzistentný charakter a nie je možné ich eliminovať v mieste koncentrácie niektorou zo sanačných metód in situ. Navrhované riešenia zahrnujú štandardné pracovné postupy pri nakladaní s nebezpečným odpadom a preto neprinášajú žiadne riziká do procesu sanácie. Pri ich realizácii, najmä pri ich doprave a spracovaní bude potrebné dodržať všetky súvisiace nariadenia, za ktoré bude zodpovedať organizácia zabezpečujúca sanáciu.
Detailné údaje o klasifikácii environmentálnej záťaže

Zrealizované práce:

Typ vykonaných prác prieskumné práce
Zhotoviteľ prác Centrum environmentálnych služieb, spol. s.r.o.
Údaje o prácach vykonaných v lokalite danej záťaže
Typ vykonaných prác riziková analýza
Zhotoviteľ prác Centrum environmentálnych služieb, spol. s.r.o., Bratislava
Údaje o prácach vykonaných v lokalite danej záťaže

Údaje registra lokalít s možným výskytom POPs látok:

Názov a identifikátor Boldog - S od obce - sklad pesticídovSK/POPS/SC/29
Type sklad agrochemikálií
Držiteľ Príčinný vzťah: obec, Právnická osoba: obec Boldog, Ico: 00305863
Dátum poslednej zmeny zázn. listu 12.3.2015
Chemické látky s obsahom POPs Dykol [DDT] - 300 kg; Melipax [toxaphene] - 150 kg; Thiodan [endosulfan] - 25 kg
Chemické látky bez obsahu POPs Arborol - 60 kg; Aresin 50 WP - 75 kg; Avadex - 20 kg; Bandex - 300 kg; Betanal AM 11 - 12 kg; Betanal AM 11 - 6 kg; Betoxon F 430 - 30 kg; Bidisin - 200 kg; Bladex 50 WP - 50 kg; Dikotex - 225 kg; Eradicane - 150 kg; Ipaner - 150 kg; Laseb - 1200 kg
Chemické látky s neznámym názvom Neznáma látka - 1390 kg
Údaje záznamového listu lokality

Údaje zo školského programu Enviróza:

Dôležité upozornenie:
Enviróza je školský program určený pre žiakov, študentov a pedagógov základných a stredných škôl. Prebieha formou outdoorovej hry, počas ktorej hráči hľadajú a určujú environmentálne záťaže, publikujú svoje údaje na portáli www.enviroza.sk a zbierajú body, teda skórujú. Cieľom programu je šíriť informácie o environmentálnych záťažiach a zvyšovať povedomie mladých ľudí o tejto problematike. Logo Enviróza
 Upozornenie