PP (018) / Štrba - Konská diera - SK/EZ/PP/713 (Platný stav- register C)

Všeobecné údaje:

Názov lokality
Konská diera
Obec
Štrba

Charakteristika prírodných pomerov:

Geologická stavba
Priepasť je súčasťou Važeckého krasu, budovaného prevažne triasovými karbonátmi chočského príkrovu (hronika). Hĺbka priepasti je 16 m. Horninové prostredie tvoria mezozoické gutensteinské vápence, sivé, kalové.
Hydrogeologická charakteristika
Važecký kras odvodňujú pramene Važec ? Teplica s výdatnosťou 26 ? 326 l/s (1979-1980) a prameň JV od Východnej s výdatnosťou 29 ? 220 l/s. Časť podzemných vôd drénuje Biely Váh a možno aj Šuňavský potok.
Kategória prirodzenej ochrany
a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej vody veľmi vysoké (A), vysoké (B)
Zraniteľnosť územia
v registri nie je uvedené

Kategorizácia EZ:

Kategória sanovanej záťaže
SAN-1b
Stav sanovanej záťaže
sanácia prebieha

Zrealizované práce:

Typ vykonaných prác
sanačné práce
Zhotoviteľ prác
DM, Liptovský Michal
Typ vykonaných prác
prieskumné práce
Zhotoviteľ prác
Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Údaje registra lokalít s možným výskytom POPs látok:

Názov a identifikátor
Štrba - Konská dieraSK/POPS/PP/20
Type
sklad agrochemikálií
Držiteľ
v registri nie je uvedené
Dátum poslednej zmeny zázn. listu
12.3.2015
Chemické látky s obsahom POPs
POPs látky neboli identifikované
Chemické látky bez obsahu POPs
agrochemikálie a iné chemické látky neboli identifikované
Chemické látky s neznámym názvom
neznáme látky neboli identifikované