MI (012) / Strážske - Chemko - odpadový kanál - SK/EZ/MI/494 (Platný stav- register B)

Charakteristika prírodných pomerov:

Geologická stavba Kvartér tvoria fluviálne sedimenty, kde ide o nivné strednozrné piesky - hrúbka 2 - 5m, ďalej štrky strednej terasy Laborca - hrúbka do 10m (pleistocén - holocén). Podložie je budované neogénnymi sedimentmi Východoslovenskej panvy, kde ide o íly, piesky, ílovce a pieskovce.
Hydrogeologická charakteristika Generálny smer prúdenia podzemných vôd je SV - JZ až SSZ - JJV.
Kategória prirodzenej ochrany c) dobrá prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej vody veľmi nízke (E), nízke (D)
Zraniteľnosť územia III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané územia, ...)
Údaje o geologických pomeroch, hydrogeologickej charakteristike, ochrane prírody (MCHU,VCHU,SKUEV,CHVU), príslušnosti k povodiu a o vodohospodárskom význame územia.

Klasifikácia EZ:

Celková hodnota klasifikácie 80
Hodnovernosť 4) údaje overené prieskumnými prácami
Vyjadrenie anotátora k hodnotenej EZ Bolo zistené, že znečistenie presakujúce z odpadového kanála sa šíri v smere prúdenia podzemných vôd do sedimentov, v ktorých sú situované individuálne zdroje vody a do územia, kde je umelá infiltrácia, ako významný vodný zdroj pre mesto Michalovce (pôvodná anotačná poznámka). Kontaminácia prostredia PCB bola preukázaná viacerými prácami. Správa „Prehľad monitoringu PCB a jeho výsledky v regióne Zemplína pre účely projektu“ (Pilváňová, A., 2007) sumarizuje výsledky viacerých monitoringov, ktoré preukázali, že najmä sedimenty Strážskeho kanála sú výrazne kontaminované a predstavujú významný zdroj znečistenia pre svoje okolie. V rámci monitoringu v r. 1997-98 bolo odobratých 23 vzoriek sedimentov z okolia Chemka Strážske, pričom priemerná koncentrácia bola 265 mg/kg PCB (suma všetkých kongenerov) a maximálna hodnota bola 4100 mg/kg (vzorka priamo z odpadového kanála Chemka Strážskeho). V r. 1999, 2004, 2005 a 2006 sa realizoval monitoring PCB v sedimentoch odpadového kanála pri obci Voľa, pričom koncentrácie PCB (suma kongenerov (8, 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, 203) boli v jednotlivých rokoch nasledovné: 65,619 mg/kg, 34,765 mg/kg, 24,984 mg/kg, 55,762 mg/kg, pričom najvyššie obsahy boli charakteristické najmä pre kongenery 28, 118 a 52. Z uvedeného vyplýva, že sa zvyčajne jedná o výrazné prekročenie IT limitu (IT pre obytné zóny je 5 mg/kg a pre priemyselné zóny 30 mg/kg) a viac ako 10 násobné prekročenie ID limitu (ID = 2,5 mg/kg). O tom, že sa kontaminácia PCB šíri z odpadového kanála prípadne zo samotného podniku svedčia aj výsledky monitoringu sedimentov Zemplínskej šíravy a na niektorých ďalších miestach (tok Laborec, napúšťacie kanály do Zemplínskej šíravy...). Napr. v Laborci pri obci Voľa bola v r. 1997 zistená koncentrácia PCB v sedimente 9,7 mg/kg, v napúšťacom kanáli do Zemplínskej šíravy pri obci Zbudza bola zistená koncentrácia PCB v sedimente 9,4 mg/kg. Priamo v Zemplínskej šírave v r. 1999 bola zistená koncentrácia PCB v sedimente 0,524 mg/kg, v r. 2003 to bolo 1,744 mg/kg a v r. 2005 to bolo 0,489 mg/kg. V r. 1997-98 sa monitorovalo na 3 miestach (celkove 6 vzoriek) v rámci Zemplínskej šíravy, pričom koncentrácie PCB v sedimentoch boli z intervalu 1,2 až3,9 mg/kg. Koncentrácie PCB v podzemnej a povrchovej vode, ako aj v pitnej vode boli tiež na niektorých miestach zvýšené, pričom niekedy prekračovali limity (0,00001 a 0,00005 mg/l) príslušných v tom čase platných právnych predpisov a noriem (nariadenie vlády č. 491/2002 Z. z., STN 75 7111). Podobné resp. rovnaké limity sú platné aj v súčasnosti v rámci nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. Z uvedeného vyplýva, že odpadový kanál predstavuje riziko ohrozenia z hľadiska šírenia kontaminácie do podzemných vôd aj povrchových vôd a tým aj do potravového reťazca. V rokoch 2014-2015 prebehol na lokalite podrobný geologický prieskum životného prostredia s ZS s AR s názvom: „Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže Strážske - Chemko - odpadový kanál“. V skúmanej lokalite na základe vykonaného podrobného prieskumu boli zistené kontaminanty, ktoré prekračujú intervenčné kritéria nasledovne: V zeminách C10-C40 a extrahovateľným organickým chlórom (EOCl). V podzemných vodách boli zistené kontaminanty prekračujúce intervenčné kritéria pre C10 – C40, NO2-, TOC a cis 1,2-dichlóreténom a extrahovateľným organickým chlórom (EOCl). Na základe vykonaného hodnotenia environmentálnych a zdravotných rizík je možné konštatovať, že znečistenie zdokumentované v odpadovom kanáli Chemka Strážske predstavuje zdravotné i environmentálne riziko. Súčasťou ZS je aj štúdia uskutočniteľnosti, kt. slúži ako základný podklad na vypracovanie projektu sanácie.
Detailné údaje o klasifikácii environmentálnej záťaže

Zrealizované práce:

Typ vykonaných prác prieskumné práce
Zhotoviteľ prác DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Údaje o prácach vykonaných v lokalite danej záťaže
Typ vykonaných prác riziková analýza
Zhotoviteľ prác DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Údaje o prácach vykonaných v lokalite danej záťaže