LV (012) / Nová Dedina - sklad pesticídov - SK/EZ/LV/438 (Platný stav- register B)

Všeobecné údaje:

Názov lokality
sklad pesticídov
Obec
Nová Dedina
.

Charakteristika prírodných pomerov:

Geologická stavba
Kvartér tvoria antropogénne sedimenty, kde ide o návažku - do hĺbky 0,5 m (holocén), ďalej eolické sedimenty, čo sú hlinité spraše - do 4 m, ďalej fluviálne sedimenty, kde ide o nivné sedimenty striedajúcich sa ílov a pieskov - do 9 m, a o štrky, hlinité a piesčité štrky a piesky dnovej akumulácie v nízkych terasách - do 12,5 m (pleistocén). Podložie je budované sedimentmi neogénnej Podunajskej panvy, kde ide o íly s polohami pieskov (panón).
Hydrogeologická charakteristika
Kvartérne uloženiny (tmavohnedé až čierne piesčité íly) sú na danej lokalite hydrogeologicky málo priaznivé. Podzemná voda je viazaná na súvrstvie piesčitých ílov prechádzajúcich do ílovito-piesčitých až ílovitých štrkov, ktoré tvoria kolektor podzemnej vody s napätou hladinou. Hlinité spraše svetlohnedej farby v nadloží ílovitých štrkov vytvárajú hydrogeologický izolátor. Podzemná voda má plytký obeh a jej dopĺňanie je závislé hlavne od zrážkových pomerov.
Kategória prirodzenej ochrany
b) priemerná prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej vody stredné (C)
Zraniteľnosť územia
II) územie zraniteľné (obytné zóny, administratívne budovy, záhradky ...)

Klasifikácia EZ:

Celková hodnota klasifikácie
67
Hodnovernosť
4) údaje overené prieskumnými prácami
Vyjadrenie anotátora k hodnotenej EZ
Pesticídny sklad v PD Nová Dedina, bol v prevádzke do roku 1996. Od tohto obdobia dochádzalo k devastácii a likvidácii objektu a podľa kontroly SIŽP dňa 7.9.2006, sa v v objekte nachádzali v porušených obaloch a aj voľne uskladnené rôzne druhy pesticídov. Podrobný geologický prieskum životného prostredia bol zrealizovaný až v rokoch 2014 až 2015 združením firiem pod vedením spoločnosti DEKONTA Slovensko, spol. s.r.o. Prieskumnými prácami v tesnej blízkosti pesticídneho skladu a v blízkom okolí vo vzdialenosti, v ktorej sa predpokladal možný dosah šírenia sa znečistenia sa sledovali boli všetky zložky prostredia ako horninové prostredie tak aj podzemná voda. Prieskumom nebolo zistené znečistenie horninového prostredia. Primárnym kontaminantom podzemnej vody je pesticíd HCH gama a chloridazón desfenyl. Bodovo sa v okolí našli ešte acetochlór, metalochlór a atrazín-desetyl, pričom výskyt týchto látok je zaťažený pomerne veľkými neistotami, nakoľko sa v tesnej blízkosti skladu nenašli. Sekundárnym zdrojom znečisťovania je poľnohospodárska činnosť, z ktorej môžu pochádzať detekované látky ako amoniak a dusitany. Analýzou rizika nebola potvrdená aktuálnosť environmentálneho rizika pre zeminy. Potenciálne riziko bolo zistené len v súvislosti s podzemnou vodou, a to do vzdialenosti cca 100 m od zdroja. Vzhľadom na absenciu prijímateľov potenciálneho znečistenia a teda vylúčenie expozičných ciest pre výpočet zdravotných rizík nie je na lokalite v súčasnosti evidované aktuálne zdravotné riziko. Nakoľko je v súčasnosti sklad už v dezolátnom stave a pesticídy sa v ňom nenachádzajú (nie je jasné kto a akým spôsobom ich odstránili), nepredstavuje táto lokalita významné environmentálne riziko a znečistenie tu nájdené je lokálneho charakteru. Zhotoviteľ prieskumných prác navrhol pravidelný monitoring stavu lokality a v prípade, ak by došlo na lokalite k zmene v koncentráciách zistených látok, bol v štúdii uskutočniteľnosti navrhnutý spôsob aktívnej sanácie. Na základe výsledkov monitorovania bude lokalita následne prehodnotená. Uznesením vlády SR č.93/2018 z 21.2.2018 prešla zodpovednosť za environmentálnu záťaž na Ministerstvo životného prostredia SR.

Zrealizované práce:

Typ vykonaných prác
riziková analýza
Zhotoviteľ prác
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Typ vykonaných prác
prieskumné práce
Zhotoviteľ prác
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.

Zrealizovaný monitoring:

Stav monitoringu
áno, monitoruje sa pravidelne (najmenej 1 x ročne)
Funkčnosť monitorovacieho systému
monitorovací systém je plne funkčný

Údaje registra lokalít s možným výskytom POPs látok:

Názov a identifikátor
Nová Dedina - sklad pesticídovSK/POPS/LV/13
Type
sklad agrochemikálií
Držiteľ
Príčinný vzťah: obec, Právnická osoba: obec Nová Dedina, Ico: 00307301
Dátum poslednej zmeny zázn. listu
12.3.2015
Chemické látky s obsahom POPs
POPs látky neboli identifikované
Chemické látky bez obsahu POPs
agrochemikálie a iné chemické látky neboli identifikované
Chemické látky s neznámym názvom
neznáme látky neboli identifikované