DS (014) / Malé Dvorníky - sklad pesticídov - SK/EZ/DS/195 (Platný stav- register B)

Všeobecné údaje:

Názov lokality
sklad pesticídov
Obec
Malé Dvorníky
.

Charakteristika prírodných pomerov:

Geologická stavba
Kvartér tvoria fluviálne sedimenty, kde ide prevažne o piesčité štrky a jemné až hrubé štrky a piesky terás s pokryvom piesčitých hlín a pieskov (pleistocén - holocén). Podložie je budované neogénnymi sedimentmi Podunajskej panvy, kde ide o ílovito - piesčité sedimenty - v hĺbke 14 až 18 m (báden).
Hydrogeologická charakteristika
Hydrogeologické oblasti v danej oblasti nezamedzujú znečisteniu podzemných vôd. Smer prúdenia podzemnej vody je na SV.
Kategória prirodzenej ochrany
a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej vody veľmi vysoké (A), vysoké (B)
Zraniteľnosť územia
II) územie zraniteľné (obytné zóny, administratívne budovy, záhradky ...)

Klasifikácia EZ:

Celková hodnota klasifikácie
64
Hodnovernosť
4) údaje overené prieskumnými prácami
Vyjadrenie anotátora k hodnotenej EZ
Dlážka je betónová ale popraskaná, čo môže byť zdrojom kontaminácie štrkového podložia. Navrhujeme pesticídy odstrániť akreditovanou firmou a sklad zbúrať. V roku 2015 prebehol na lokalite prieskum s ZS s AR s názvom: „Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže DS (014)/ Malé Dvorníky – sklad pesticídov“, z ktorej vyplýva, že v okolí skladu pesticídov neboli v zeminách a podzemných vodách identifikované znečisťujúce látky charakteru pesticídov a ťažkých kovov. Na lokalite bolo zistené typické znečistenie, ktorého pôvod možno hľadať v poľnohospodárstve. Fe, Mn, NO3, SO4, RL, NH4 prekračujú limitné hodnoty NV SR č. 496/2010 pre vodu na ľudskú spotrebu vo vrtoch HG-1 a HG-4. K prekročeniu ID a IT limitov smernice nedošlo v žiadnom zo sledovaných vrtov. Z analýzy rizika vyplýva, že neexistuje na lokalite ani environmentálne a ani zdravotné riziko. Napriek týmto skutočnostiam je potrebné realizovať sanáciu odstránením objektu skladu a skladovaných pesticídov v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľov, keďže je sklad situovaný v bezprostrednej blízkosti obytných budov. Lokalita sa odporúča ponechať v REG - A a monitorovať. V roku 2016 získala obec dotáciu 26 359 eur z Environmentálneho fondu na rekultiváciu 3 lokalít s nezákonne umiestneným odpadom. Jednou z lokalít boli parcely C 487/15, 487/1, na ktorých sa nachádza EZ. Celkovo sa zo všetkých troch lokalít odviezol odpad o objeme 617 t (79 ton zmesového komunálneho odpadu a 538 ton odpadu zo stavieb a demolácií bez obsahu nebezpečných látok). Termín realizácie: 10/2016 - 11/2016. V rokoch 2017 - 2020 prebiehali na lokalite monitorovacie práce, pričom bola sledovaná kvalita podzemnej vody v 5 vybraných monitorovacích vrtoch. Monitorovacími prácami bola v priebehu tohto obdobia zistená zvýšená koncentrácia vybraných pesticídov (atrazín, desetylatrazín prometrín, metolachlór, s-metolachlór), ktorých koncentrácie v podzemnej vode prekračovali ID, v jednom prípade aj IT kritérium v zmysle smernice MŽP SR č.1/2015-7.

Zrealizované práce:

Typ vykonaných prác
prieskumné práce
Zhotoviteľ prác
VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.
Typ vykonaných prác
riziková analýza
Zhotoviteľ prác
VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.

Zrealizovaný monitoring:

Stav monitoringu
áno, monitoruje sa pravidelne (najmenej 1 x ročne)
Funkčnosť monitorovacieho systému
monitorovací systém je plne funkčný

Údaje registra lokalít s možným výskytom POPs látok:

Názov a identifikátor
Malé Dvorníky - sklad pesticídovSK/POPS/DS/3
Type
sklad agrochemikálií
Držiteľ
Príčinný vzťah: obec, Právnická osoba: obec Malé Dvorníky, Ico: 00800210
Dátum poslednej zmeny zázn. listu
12.3.2015
Chemické látky s obsahom POPs
Melipax [toxaphene] - 50 kg
Chemické látky bez obsahu POPs
Retacel R 68 - 10 kg; SYS 67 - 7 kg; Semeron 25 WP - 20 kg; Sulikol - 30 kg
Chemické látky s neznámym názvom
Neznáma látka - 950 kg