B2 (020) / Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136 (Platný stav- register B)

Všeobecné údaje:

Názov lokality
Vrakunská cesta - skládka CHZJD
Obec
Bratislava - Vrakuňa
.

Charakteristika prírodných pomerov:

Geologická stavba
Ílovité dnové sedimenty v priestore Mlynského ramena takmer chýbajú, pretože ramenom odtekala v minulosti drénovaná podzemná voda. Podložie skládky tvoria fluviálne štrkovito piesčité sedimenty. V ich podloží vystupujú neogénne íly.
Hydrogeologická charakteristika
Po napustení VD Gabčíkovo sa zdvihla hladina podzemných vôd a od roku 1996 kolíše v zóne uloženia odpadu a trvale je v zóne znečistenej horniny pod skládkou. Smer prúdenia podzemných vôd je od SZ k JV. Hrúbka zvodne je 15 - 17 m.
Kategória prirodzenej ochrany
a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej vody veľmi vysoké (A), vysoké (B)
Zraniteľnosť územia
II) územie zraniteľné (obytné zóny, administratívne budovy, záhradky ...)

Klasifikácia EZ:

Celková hodnota klasifikácie
78
Hodnovernosť
4) údaje overené prieskumnými prácami
Vyjadrenie anotátora k hodnotenej EZ
V rokoch 2014 - 2015 bol realizovaný podrobný prieskum, ktorý mal za cieľ identifikovať mieru a rozsah znečistenia horninového prostredia a podzemných vôd v oblasti skládky CHZJD. Súčasťou prieskumu bola aj riziková analýza, ktorou bola preukázaná aktuálnosť rizika pre receptory v biologickej kontaktnej zóne i rizika šírenia sa znečistenia podzemnou vodou a to pre zástupcov všetkých skupín hlavných kontaminantov zistených na skládke (BTEX, ClU, pesticídy, herbicídy, kovy, PCB). V dnešných podmienkach hladín v Dunaji a v dnešných podmienkach prevádzkovania významných vodárenských zdrojov Kalinkovo a Šamorín, ako aj systému HOPV Slovnaft, znečistenie zo skládky tieto vodárenské zdroje neohrozí. Podobné konštatovanie platí s veľkou pravdepodobnosťou aj pre vodárenský zdroj Jelka. V rámci hodnotenia zdravotných rizík pre Oblasť A (cieľová skupina bezdomovci a administratíva) boli vypočítané potenciálne riziká z dermálneho kontaktu so zeminou, prípadne náhodnej ingescie pre arzén, PCB a HCHs. V rámci hodnotenia zdravotných rizík pre Oblasť B na základe výpočtu zdravotných rizík pre všetky relevantné expozičné cesty konštatujeme závažné nekarcinogénne, ale najmä karcinogénne riziká z pôsobenia viacerých kontaminantov hlavne však arzénu, BTEX, chlórbenzénu, 1,4 dichlórbenzénu, PCB, ako aj hodnotených pesticídov a herbicídov. Z vypracovanej Analýzy rizika jednoznačne vyplýva, že v prípade skúmaného územia skládky CHZJD je potrebné pristúpiť k nápravným opatreniam (sanácii znečisteného územia). Ako vhodnejší koncepčný variant nápravných opatrení v rámci spracovanej štúdie uskutočniteľnosti sanácie, bol vybraný variant aktívnej sanácie za účelom dosiahnutia požadovaných sanačných limitov. Variant izolácie kontaminovaného územia, bol vybraný iba ako prípadné dočasné opatrenie do doby vykonania sanácie po sanačné limity. V podstate (aj na základe neskorších informácií) je vhodná kombinácia viacerých variantov a sanačných metód. Na lokalite prebiehajú od roku 2017 monitorovacie práce v rámci geologickej úlohy ŠGÚDŠ "Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. časť" (ZMEZ1). Monitorovacie práce budú ukončené v roku 2022. Na základe výsledkov monitorovania bude lokalita následne prehodnotená. Uznesením vlády SR č.515/2016 z 16.11.2016 prešla zodpovednosť za environmentálnu záťaž na Ministerstvo životného prostredia SR.

Zrealizované práce:

Typ vykonaných prác
prieskumné práce
Zhotoviteľ prác
VLASKO, Bratislava
Typ vykonaných prác
prieskumné práce
Zhotoviteľ prác
SKOV služba pre kvalitu a ochranu vôd, s.r.o. Bratislava
Typ vykonaných prác
prieskumné práce
Zhotoviteľ prác
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o., Bratislava
Typ vykonaných prác
riziková analýza
Zhotoviteľ prác
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o., Bratislava

Zrealizovaný monitoring:

Stav monitoringu
áno, monitoruje sa pravidelne (najmenej 1 x ročne)
Funkčnosť monitorovacieho systému
monitorovací systém je plne funkčný