Grafická verzia
Návrat na hlavnú stránku

Detailné údaje o klasifikácii environmentálnej záťaže

KM (004) / Kysucké Nové Mesto - mestská skládka TKO - SK/EZ/KM/314 (Platný stav- register B)
94
 Poznámka :  Údaj vyjadruje celkovú hodnotu skóre vykonanej klasifikácie pri všetkých troch spôsoboch šírenia kontaminácie. (Šírenie do podzemných vôd, povrchových vôd a toxických a prchavých látok) Klasifikácia rizika z prchavých a toxických látok na obyvateľstvo.
46
 Poznámka :  Klasifikácia rizika šírenia sa kontaminácie do podzemných vôd a podzemnými vodami.
32
 Poznámka :  Klasifikácia rizika z prchavých a toxických látok na obyvateľstvo.
Klasifikácia sa vykoná pre dve alternatívy:
  • Klasifikácia rizika pre skládky odpadov s neznámym zložením priesakovej kvapaliny a potenciálom na tvorbu skládkových plynov.
  • Klasifikácia rizika pre priemyselné lokality alebo skládky odpadov so známym zložením priesakovej kvapaliny
16
 Poznámka :  Klasifikácia rizika kontaminácie povrchových vôd.
Klasifikácia sa vykoná pre dve alternatívy:
  • Klasifikácia rizika kontaminácie povrchových vôd pri zjavnom znečistení.
  • Klasifikácia rizika kontaminácie povrchových vôd bez známok zjavného znečistenia.
4) údaje overené prieskumnými prácami
EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Na bývalú mestskú skládku bol vyvážaný najmä komunálny odpad z mesta. Na južnej strane bola v minulosti prevádzkovaná skládka ropných látok, na ktorú bol vyvážaný odpad z bývalého podniku ZVL. Práve z tejto časti pochádza znečistenie podzemnej vody a horninového prostredia ropnými látkami, ktoré bolo preukázané prieskumnými prácami realizovanými v roku 1990. Ešte v roku 1979 boli zistené priesaky ropných látok do rieky Kysuca. Za účelom ochrany vôd, vybudoval ZVL dve tesniace steny a studňu, z ktorej sa od r. 1982 odčerpávali ropné látky z podzemnej vody. Na mestskú skládku bol v roku 2005 vypracovaný projekt rekultivácie spoločnosťou VHS-SK-PROJEKT s.r.o. Žilina, ktorý sa však doposiaľ nerealizoval. Lokalita sa nachádza v CHVO Beskydy a Javorníky. Na základe terénnej obhliadky zo dňa 24.11.2011 môžme konštatovať, že v súčasnosti je uložený odpad zarastený hustým porastom a takmer ho nie je vidieť. Skládka sa však pomerne zreteľne prejavuje v morfológií terénu (zvlnený terén, kopy...). Miestami sa na skládke nachádzajú aj relatívne nové vývozy odpadu. Jedná sa najmä o stavebný odpad. Nové vývozy odpadu sú najmä v okolí príjazdovej cesty na skládku smerom od ČOV (SEVAK) v Kysuckom Novom Meste. V rokoch 2014 - 2015 bol na lokalite realizovaný podrobný geologický prieskum životného prostredia. Primárnym zdrojom zisteného ropného znečistenia sú zeminy a následne podzemná voda v priestore bývalej skládky ropných látok podniku ZVL. V skúmanom území vzhľadom na prítomnosť voľnej fázy ropných látok na hladine podzemnej vody je potrebné sanovať územie postihnuté touto kontamináciou a je odporúčaná sanácia znečistenia zemín v pásme prevzdušnenia a nasýtenia, ktoré je sekundárnym zdrojom znečisťovania podzemnej vody a sanácia znečistenej podzemnej vody. Na základe výsledkov prieskumu bol navrhnuté aj pravidelné monitorovanie vývoja znečistenia podzemných vôd a to minimálne 2x ročne.