TagPrefix="uc1" %>
Spravodajstvo Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ).


Preskúmajte environmentálnu záťaž na ortofotomape!

Do septembra 2013 mohli užívatelia Webovej mapovej aplikácie Informačného systému Environmentálnych záťaží (IS EZ) zobrazovať základné (environmentálna záťaž) a doplnkové priestorové prvky (monitorovacie miesto, vodná stavba, chránené územie, skládka odpadu) na podkladovej mape SVM 50 (Spojitá digitálna vektorová mapa) len do mierkovej úrovne 1:50 000. Mierková úroveň tejto mapy sa postupom času ukazovala ako nepostačujúca. Identifikácia vzájomných vzťahov medzi prvkami si vyžadovala aj ich zobrazovanie na mapách väčšieho detailu. Pristúpili sme tak k integrácii služieb ako sú Mapy Google a Street View. Aký je prínos takejto integrácie pre bežného užívateľa IS EZ? Užívatelia už teraz dokážu zobrazovať prvky záujmu na úrovni detailu poskytovaného ortofotosnímkou, resp. skúmať tieto prvky z pozemskej perspektívy, t.j. z úrovne ulíc a ciest prostredníctvom panoramatických fotografií.

Spustite Webovú Mapovú Aplikáciu kliknutím na odkaz Vyhľadávanie cez mapu zo základného aplikačného rozhrania IS EZ, alebo priamo volaním URL adresy envirozataze.enviroportal.sk/Mapa. V časti Mapa tejto aplikácie sa zobrazujú len priestorové prvku typu environmentálna záťaž a to na podkladovej mape SVM 50. Zobrazovanie doplnkových priestorových prvkov (monitorovacie miesto, vodná stavba, chránené územie, skládka odpadu) je vypnuté. V pravej časti vidíte zobrazenie nového panelu, ktorý sprístupňuje ďalšie typy podkladových máp:

             

 • SVM50 - Spojitá vektorová mapa SVM 50. Prednastavený typ mapy.
 • CESTY - Mapa ciest (tento typ mapy poskytuje služba Mapy Google).
 • SATELIT - Ortofotomapa (tento typ mapy poskytuje služba Mapy Google).
 • HYBRID - Zmiešaná, resp. hybridná ortofotomapa prekrytá mapou ciest a ulíc (tento typ mapy poskytuje služba Mapy Google).
 • TERÉN - Mapa s informáciami o teréne (tento typ mapy poskytuje služba Mapy Google).

Približujte sa rotovaním kolieska myši dopredu na miesto vášho záujmu. Pri prechode cez mierkovú úroveň 1:50 000 sa automaticky vypne tlačidlo Priblíženie a zobrazí sa upozornenie "Pre väčší detail zmeňte mapový podklad"

             

Prepnite sa na podkladovú mapu SATELIT. Zobrazí sa vám digitálna ortofotomapa (letecké snímkovanie) poskytovaná službou Mapy Google. Rozlíšenie tejto mapy je zhruba 1 - 2,5 m na pixel (intravilán väčších miest je s vyšším rozlíšením ako zvyšok územia). Priblížte sa na požadovaný detail a podľa potreby zapnite zobrazovanie aj iných priestorových prvkov v záložke ovládacieho panelu Mapový obsah.

             

Potrebujete získať súradnice prvkov ktoré ste vyhľadali?

Stačí kliknúť na priestorový prvok, alebo miesto na mape a v dolnej časti Mapa sa zobrazia súradnice miesta v dvoch geodetických systémov:

 • S-JTSK - Rovinné súradnice Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej t.j. súradnice jedného zo záväzných geodetických systémov Slovenskej republiky.
 • WGS 84 - Súradnice zemepisnej šírky a dĺžky Svetového geodetického systému 1984, ktoré sú zobrazované vo formáte desatinných stupňov.

             

Prepnite sa na podkladovú mapu HYBRID. Zobrazí sa vám digitálna ortofotomapa, doplnená o prvky, ktoré identifikujú ulice, cesty, mestské parky, stanice a iné objekty, uľahčujúce orientáciu na ortofotomape.

             

Potrebujete preskúmať miesto z pozemskej perspektívy na úrovni ulice, resp. cesty pri ktorej leží objekt vášho záujmu (environmentálna záťaž, skládka odpadu, monitorovacie miesto...)?

Použite službu Street View integrovanú v aplikačnom rozhraní Webovej mapovej aplikácie. Prostredníctvom tejto služby môžete preskúmať miesta vášho záujmu na detailných panoramatických fotografiách.

 • Ľavým tlačidlom myši kliknite na žltú postavičku Pegman a ťahajte ju k miestu vášho záujmu (napr. environmentálna záťaž: ZV (008) / Zvolen - ČS PHM Neresnícka cesta).
 • Oblasti s dostupnými snímkami Street View sa zvýraznia modrou farbou.

             

 • Uvoľnite kliknutie na zvýraznenej oblasti mapy. Vaša obrazovka sa priblíži na úroveň ulice resp. cesty.
 • Na snímke vidíte dve šípky, ktoré ukazujú smer pohybu. Kliknitím na šípku sa presunetie do nového bodu ulice, resp. cesty.
 • Ak sa chcete rozhliadnuť naokolo, kliknite a ťahajte myšou. Môžete použiť taktiež aj šípky vľavo, vpravo, hore, dole na ikone kompasu.
 • Pre priblíženie alebo oddialenie zobrazenia použite koliesko myši, alebo tlačidlá + a - .
 • Službu vypnite stlačením tlačidla x v pravom hornom rohu panoramatickej snímky.