TagPrefix="uc1" %>
Spravodajstvo Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ).


Môžem identifikovať parcelu, na ktorej je environmentálna záťaž a určiť vlastnícke vzťahy k tejto parcele?

Webová mapová aplikácia Informačného systému Environmentálnych záťaží (IS EZ) integruje vo svojom rozhraní vektorovú katastrálnu mapu (VKM) - parcely registra C. Táto je sprístupňovaná a aktualizovaná na základe podmienok zmluvy uzavretej medzi MŽP SR a Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava (Zmluva č. 97-31-13524/2006 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností) v ročnom intervale. Vzhľadom na spôsob a formu dodania údajov zo strany GKÚ Bratislava a potreby ich následného spracovania zo strany SAŽP, nová verzia VKM bude publikovaná v priebehu prvého kvartálu aktuálneho roka.

 

Poloha environmentálnej záťaže je v súčasnom stave IS EZ reprezentovaná geometriou typu bod a v Registroch EZ je zapísaná len na úrovni kódu základnej územnej jednotky,  t.j. obce. Aplikačné rozhranie IS EZ integráciou VKM umožňuje informatívne identifikovať katastrálne územie a parcelu na ktorej sa EZ nacháda, resp. vlastnícke vzťahy k tejto parcele. Tu je potrebné uviesť, že táto identifikácia má vždy len informatívny charakter. Prítomnosť environmentálnej záťaže (znečistenie horninového prostredia, podzemnej vody alebo pôdy) na území jednej parcely alebo viacerých parciel je potrebné overiť geologickým prieskumom životného prostredia.

 

Spustite Webovú mapovú aplikáciu kliknutím na odkaz Vyhľadávanie cez mapu zo základného aplikačného rozhrania IS EZ, alebo priamo volaním URL adresy envirozataze.enviroportal.sk/Mapa. Vyhľadajte environmentálnu záťaž podľa jej názvu, alebo vyhľadaním hraníc územia obce v ktej sa EZ nachádza. Pre vyhľadanie použite príslušný filter, napr. Obec do ktorého zapíšte názov obce "Vojany". V záložke ovládacieho panelu Výsledky sa zobrazí názov filtra, ktorý ste použili ("Obec") reťazec ktorý ste zadali ("Vojany") a počet vyhľadaných prvkov ("1"). V časti aplikácie Mapa ste boli automaticky priblížený na hranice obce "Vojany", zobrazované na podkladovej mape Spojitá digitálna vektorová mapa - SVM 50 .

             

 Keď sa prepnete do záložky Mapový obsah, nájdete zaškrtávacie pole pre aktivovanie vrstvy "Vektorová katastrálna mapa" zašedené. Možnosť aktivácie zobrazovania prvkov tejto vrstvy sa automaticky zapína až pri mierkovej úrovni 1:50 000.

             

Prepnite sa na podkladovú mapu HYBRID (zmiešaná, resp. hybridná ortofotomapa) a priblížte sa rotovaním kolieska myši dopredu na miesto požadovaného záujmu. Pri prechode cez mierkovú úroveň 1:50 000 sa automaticky aktivuje zapínanie vrstvy "Vektorová katastrálna mapa". Zapnite zobrazovanie prvkov tejto vrstvy a v časti Mapa sa zobrazia hranice parciel.

             

Kliknite na požadovanú parcelu. V pravom hornom rohu mapy sa zobrazí okno Výsledok identifikácie. V okne je zapísaný základný identifikačný údaj parcely (t.j. číslo parcely) a umiestnenie parcely v hierarchii územnosprávneho členenia SR (kraj, okres, obec, katastrálne územie). Kódy územnosprávnych celkov sú v súlade s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 z 12. septembra 2002, ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí, resp. sú v súlade s oficiálnym registrom priestorových jednotiek (REGPJ), ktorý je v správe odboru súbornej metodiky Štatistického úradu Slovenskej republiky.

             

Ak potrebujete poznať detailné informácie o liste vlastníctva na ktorom sa parcela nachádza, v okne Výsledok identifikácie kliknite na číslo parcely.

             

Systém vás automaticky presmeruje do aplikačného rozhrania Katastrálneho portálu. Vo vyhľadávacom formulári budedete mať predvyplnené všetky povinné parametere vyhľadávania (kraj, okres, obec, katastrálne územie, typ parcely, typ výstupu a číslo parcely). Zadajte len overovací kód a potvrďte vyhľadávanie.

             

Po úspešnom vyhľadaní parcely registra C sa zobrazí detail parcely, s možnosťou generovania informácie o liste vlastníctva, na ktorom sa parcela nachádza.